Over de BOG

De BOG behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden op het gebied van het innemen, beheren, bewerken, kwalificeren, op de markt brengen en toepassen van grond en baggerspecie.  In het bijzonder wanneer het gaat om de bodem en het bevorderen van een circulaire economie. Het verbeteren en borgen van de kwaliteit in de hele bodemketen binnen een gelijk speelveld zijn hierbij onze speerpunten.   

Passend beleid
We maken ons sterk voor passend bodembeleid en -regelgeving en hebben een rol bij het opstellen van normdocumenten en richtlijnen voor hergebruik van grond en baggerspecie.  Dit doen we door regelmatig te overleggen met overheden, beheerders van normdocumenten, kennisinstituten, brancheorganisaties en bedrijven uit de bodembranche. 

Kennisdeling
Als lid van de BOG bent u op de hoogte van de meest actuele (beleids)regels. Maar de BOG gaat verder. Door informatie, kennis en ervaring te delen, stemmen we af wat wel en niet is gewenst bij beleidsveranderingen. De BOG neemt deel aan alle belangrijke commissies en werkgroepen die zich buigen over bodembeleid en -regelgeving. Zo beschikken we over korte lijnen om al aan de basis mee te denken.