Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet definitief

Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is na consulatie nog iets aangepast en nu definitief. Dit besluit richt zicht op de aanwijzing van de milieubelastende activiteiten (hoofdstuk 3) met betrekking tot de bodem, bouwstoffen, grond en baggerspecie zoals graven, opslaan, saneren en toepassen. Er wordt hier een scheiding gemaakt in de activiteiten die vergunning plichtig zijn en activiteiten die onder de algemene regels van het Bal gaan vallen (hoofdstuk 4). Ook de aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit maakt onderdeel uit van dit Aanvullingsbesluit.

De geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1-1-2022. Dit is al door de tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer.