Aangepast tijdelijk handelingskader PFAS

In juli 2019 is, in afwachting van onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in Nederland en de risico’s daarvan voor mens en milieu, een tijdelijk handelingskader opgesteld voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Sinds de vaststelling van de oorspronkelijke versie van het tijdelijk handelingskader is het wetenschappelijke onderzoek naar PFAS voortgezet. Nieuwe onderzoeksresultaten hebben geleid tot een geactualiseerde versie van het tijdelijk handelingskader. Het tijdelijk handelingskader blijft van kracht totdat de lopende onderzoeken zijn afgerond en een definitief handelingskader wordt vastgesteld.

Met ingang van 29 november is het Tijdelijk Handelingskader PFAS van kracht. Lees hier het aangepaste Handelingskader, het advies voorlopig herverontreinigingsniveau PFAS voor waterbodems van Deltares en het rapport RIVM met de tijdelijke landelijke achtergrondwaarden.

Bijlagen